Medlemskap

 

Allmänt

Ett medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen innebär en nära kontakt med bergbyggarverksamheten i Sverige och våra nordiska grannländer, i första hand vid vårt årliga Diskussionsmöte, som brukar samla drygt 500 deltagare. Löpande under året får kontaktmännen på medlemsföretagen också information från kansliet om pågående verksamheter i Sverige och utomlands, om konferenser, seminarium, utställningar och olika typer av projekt-specifika förfrågningar.

Som medlem blir man även inbjuden till vårt Årsmöte som äger rum i april varje år.

Svenska Bergteknikföreningen utgör även en kanal till ett omfattande kontaktnät i andra länder genom vår representation i ITA-International Tunnelling Association (www.ita-aites.org) och EFEE-European Federation of Explosives Engineers (www.efee.eu).

Inbjudan att deltaga aktivt i Bergdagarna

Alla kontaktpersoner inom Svenska Bergteknikföreningen får under augusti varje år en skriftlig inbjudan att komma in med förslag på föredrag till våra Diskussionsmöten. Förslag till föredrag skall vara kansliet tillhanda under september månad varje år. I denna inbjudan finns också information till företag som är intresserade av att ställa ut under dagen.

Medlems- och serviceavgift i Svenska Bergteknikföreningen

Årsavgiften för Svenska Bergteknikföreningen är 7500 kr, fördelat på en medlemsavgift på 750 kr och en serviceavgift på 6750 kr. Serviceavgiften är en avdragsgill kostnad där det tillkommer moms på 1687,5 kr, (totalt 9187,5 kr inkl moms).

I medlemsavgiften ingår upprätthållande av medlemsregister och Svenska Bergteknikföreningens hemsida med länk till varje medlemsföretag, aktuell information från kansliet till medlemmarna samt årsmötet.

I serviceavgiften ingår rörliga kostnader för kansliet med dess olika aktiviteter, främst arrangerandet av Bergdagarna (med reducerad deltagaravgift för medlemmar), anordnande av kurser och seminarier etc. För den internationella verksamheten ingår representation och svenskt sekretariat för International Tunnelling and Underground Space Association (ITA), International Society for Rock Mechanics (ISRM) och European Federation of Explosives Engineers (EFEE).

Beslut om medlemskap

Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen kan sökas av företag som är registrerade i Sverige och bedriver dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området. Beslut om medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen tas av styrelsen. En ansökan (ett enkelt brev) bör innehålla kort information om företaget och vem som skall vara kontaktman. Kontaktmannens huvudsakliga uppgift är att sprida informationen om programmet för Bergdagarna inom organisationen och anmäla företagets deltagande till kansliet. (Se vidare under Diskussionsmöten)