Sprängarbas och sprängkort

Sprängarbas – ett reglerat yrke enligt lag

Vi har tagit ansvaret för att beskriva och formalisera vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser en sprängarbas bör ha och utfärdar även sprängkort klass A. Sprängkort klass A som kompetensbevis efterfrågas bl.a. som en del vid ansökan om tillstånd att hantera explosiva varor och av Arbetsmiljöverket som ett bevis på dokumenterad kunskap enligt deras föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1).

Svenska Bergteknikföreningen uppmärksammades i juni 2019 på att det skulle ske ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) från och med 1 januari 2020 och att det då inte längre skulle finnas något råd för vilken dokumenterad kunskap som krävs för en sprängarbas, varken i tid eller omfattning. Som ideell förening samlar vi branschen, är inte utbildare själva och saknar vinstintresse.

Att stoltsera med branschens sprängkort klass A – så går det till

1. Svenska Bergteknikföreningen ackrediterar utbildningsgivare. Vi kontrollerar att deras utbildningsmaterial har ett innehåll som stämmer överens med våra kvalifikationer och krav.
2. Utbildningsgivarna erbjuder kurser till branschen ”Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A” (f.d. grundkurs i sprängteknik)
3. De som går kursen skriver Svenska Bergteknikföreningens prov.
4. Utbildarna rapporterar in vem som gått utbildningen och resultat på prov till föreningen.
5. Den som gått utbildningen ansöker om ett sprängkort klass A hos oss och vi bedömer praktisk erfarenhet, utfärdar sprängkortet och håller register. Ett certifikat kostar 1200kr och är giltigt i 5 år.

Kraven för att erhålla ett certifikat framgår av ansökningsblanketten.

Sprängarbas (Sprängkort klass A)

Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten. Den primära målgruppen är yrkesarbetare som på detta sätt får en ökad yrkesstolthet samtidigt som det ger en ökad trygghet för både arbetsgivare och beställare i utförandet. Det här är ett initiativ av branschen för branschen.

Vi utfärdar från och med 1 oktober 2021 sprängkort klass A. Vårt ansvar är att:

  • ackreditera utbildningsföretag (vi erbjuder inga utbildningar i egen regi)
  • godkänna utbildare.
  • ansvara för examinationstillfället (det teoretiska provet)
  • beskriva vilken teoretisk kunskap som krävs för yrket sprängarbas.
  • efter ansökan, bedöma praktisk erfarenhet och utfärda sprängkort klass A.

Den dokumenterade kunskapen beskrivs i en kvalifikation

För att det ska vara tydligt vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken kompetens som krävs för en sprängarbas så har det beskrivits i en kvalifikation som kan läsas här. Den är granskad och beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan, MyH. De kontrollerar att vårt arbete bedrivs med en hög kvalitet. Kvalifikationen har ett unikt referensnummer vilket gör att tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan känna sig trygga med att vårt sprängkort klass A vilar på en formell bas.

Övergångsperiod med nya och gamla sprängkort klass A

Vi har en bra dialog med de utbildare som utfärdat sprängkort klass A tidigare. De sprängkort klass A som är utfärdade fram till den 30 september 2021 är fortfarande ett bevis på dokumenterad kunskap och vår rekommendation till myndigheterna är att de fortsättningsvis bör godtas. Det här är inget föreningen bestämmer över, det gör myndigheterna. Vi har dock en bra dialog med Arbetsmiljöverket, Polisen och MSB där alla har gett sitt stöd för vårt ansvarstagande.

Sprängning av mindre komplicerat slag (Sprängkort klass B)

Vi ansvarar inte ännu för att utfärda sprängkort klass B. De utbildare som vi ackrediterar för sprängarbas sprängkort klass A gör det enligt gammal praxis. Det korrekta begreppet för omfattning sprängkort klass B är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter idag en sprängarbas som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag.

Vår ambition är att inom en nära framtid även ta ansvaret för att utförda sprängkort klass B då det är en delmängd av kvalifikationen för sprängkort klass A och en bas för att erhålla kunskaper för att ansvara för större sprängarbeten.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi