Efterfrågad utveckling

Önskemål om fler utbildningsområden

Det finns en fortsatt efterfrågan att komplettera de områden som Svenska Bergteknikföreningen idag ansvarar för. Bedömningen är att det system som byggts upp för kravställande på utbildare och utbildningars innehåll fungerar bra. Det skulle även gå att tillämpa inom fler områden där några beskrivs här.

Borrutbildning och borrkort

Vi ansvarar idag inte för någon utbildning eller certifiering gällande borrutbildning eller utfärdande av borrkort. Detta har funnits förut och är efterfrågat.

Skrotning (Bergrensning)

Vi ansvarar idag inte för någon utbildning eller certifiering gällande skrotning eller utfärdande av certifikat. Detta har aldrig funnits förut men har efterfrågats av byggledare och beställare då det uppmärksammats att många bergarbetare saknar kunskap och färdigheter när det gäller manuell skrotning som utförs för hand med spett.

Sprängarbetsledare

Sprängarbetsledare är ett vedertaget begrepp i branschen. Det är så pass vedertaget att det  tillämpas av Polisen som en del av tillståndsgivningen. Trots det finns det inte definierat vad en sprängarbetsledare är eller vilken utbildning som krävs. Det finns därför ett behov av att formalisera utbildningen för sprängarbetsledare då begreppet används av myndigheter och av branschen. Det som finns att tillgå idag beskrivs nedan. Värt att notera är att Polisen idag inte har något bemyndigande att föreskriva komeptenskrav för det här området.

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sprängning FAP 523-1 (RPSFS 2012:6)

Här finns ett stycke om krav på utbildning och där anges

Vad gäller krav på utbildning och erfarenhet avseende sprängarbetsledare, sprängarbas m.fl. finns information på ansökningsformuläret och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) används inte begreppet alls och inte heller i de allmänna råden till föreskriften.

Polisens ansökningsformulär

I Polisens egna ansökningsformulär (PM 523.2 Ver. 2023-02-21/7) finns en ledning om vad en sprängarbetsledare bör ha för kunskaper, färdigheter och kompetenser. Där anges under punkt 5.

5. Sprängarbetsledare
En sprängarbetsledare med ansvar för fortlöpande ledning och tillsyn av ett sprängarbete bör ha en sådan utbildning och praktik i sprängteknik och planering av arbetet att detta kan genomföras med beaktande av vad som krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt till trafiken. En praktik och sakutbildning motsvarande vad som tidigare gällt för ansvarig arbetsledare för sprängarbete bör kunna godtas.

En sprängarbetsledare bör ha minst två års praktik som arbetsledare för sprängarbete eller som sprängarbas. Praktiken bör omfatta deltagande i planläggning av sprängarbete samt organisering av sprängproblemens praktiska lösning. Följande veckokurser bör ha genomgåtts med godkända resultat nämligen grundkurs i sprängteknik, kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten alternativt kurs i sprängteknik för underjordsarbeten och kurs i sprängteknik för ansvarig arbetsledare/sprängarbetsledare.

Har mer än 10 år förflutit efter genomgången utbildning bör arbetsledaren ha uppdaterat sina kunskaper med t.ex. påbyggnadskurs eller repetitionskurs för ansvarig arbetsledare/ sprängarbetsledare, kurs för förnyelse av sprängkort eller motsvarande.

Vid sprängning av mindre komplicerat slag t.ex. av sten på åker, av sten vid krossanläggning, för gravgrävning på kyrkogård, för seismisk mätning och liknande där risken för skador på omgivningen är ringa bör även den som saknar ovanstående utbildning kunna godtas. Har personen vana vid och erfarenhet av ifrågavarande typ av sprängning samt utbildning motsvarande vad som anges för sprängarbas bör han i regel kunna godkännas även som sprängarbetsledare. Vad som sagts om sprängarbetsledare gäller även ersättare för en sådan.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi