ITA-AITES

ITA-AITES – International Tunneling and underground space Association

Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige som nation i ITA-AITES, International Tunnelling and Underground Space Association. ITA är den engelska förkortningen medan AITES är den franska förkortningen, Association Internationale des Tunnels et de l’Espace Souterrain)

En ideell organisation med 80 medlemsländer

ITA grundades 1974 av 19 länder och har till 2023 har det vuxit till 80 medlemsländer och antalet företag och dotterbolag som är medlemmar uppgår till cirka 300 stycken. ITA är den ledande internationella organisationen vilken främjar användning av tunnlar och underjordiska utrymmen genom kunskapsspridning, teknisk bevakning och utveckling av affärspraxis.

General Assembly och World Tunnel Congress

ITA:s årsmöte kalls för General Assembly. Här är det medlemsländernas representanter som väljer en styrelse och fattar viktiga beslut. I samband med årsmötet hålls även världens största kongress för undermarksbyggande, World Tunnel Congress. Vartannat år hålls dessa i Europa och vartannat år utanför Europa.

Kommittéer och arbetsgrupper

ITA organiseras i kommittéer och arbetsgrupper. Varje år samlas alla aktiva i kommittéer och arbetsgrupper på World Tunnel Congress som är ett årligt återkommande event. ITA har också sedan 2015 ett årligt event, ITA Awards, för att synliggöra prestationer inom tunnelbyggnation och annat undermarksbyggande.

Medlemskapet i Svenska Bergteknikföreningen ger personer möjlighet att vara officiella svenska representanter i arbetsgrupper och då rösträtt i arbetsgrupperna. På ITA:s hemsida finns mer information om organisationen och deras aktiviteter.

ITA arbetsgrupper

För att ITA ska uppnå dess mål har det upprättats ett antal internationella arbetsgrupper för att studera, utreda och rapportera kring specifika ämnen. Information om de olika arbetsgrupperna finns att läsa på ITA:s hemsida och där också publicerade rapporter finns.

Som representant för Sverige har Svenska Bergteknikföreningen möjlighet att utse en nationell representant i varje arbetsgrupp. Om det är möjligt bör även en ställföreträdare finnas utsedd. För att vara svensk representant måste företaget där du är anställd vara medlem i Svenska Bergteknikföreningen.

Rollen som svensk representant

Som svensk representant är ansvaret att delta aktivt i arbetsgruppens arbete. En annan del kan vara att samla likasinnade i Sverige för att informera om arbetsgruppens arbete vid specifika tillfällen och till internationella utskottet samt ta med sig input från andra och bidra med detta i arbetsgruppen. Tid som krävs för ett aktivt deltagande varierar beroende på engagemanget.
Som svensk representant bör du ha möjligheten att delta vid arbetsgruppens fysiska möten som hålls i samband med World Tunnel Congress en gång per år.

Vad får du och din arbetsgivare ut av allt detta?

Som svensk representant har du en stor möjlighet att påverka det arbete som sker i arbetsgruppen. Ofta framtagande av råd och rekommendationer som ofta tillämpas internationellt. Både du och din organisation får möjligheten till ett brett nätverk, och ökad synlighet utöver att påverka branschen på högsta nivå.
Som person kommer du att vidga ditt nätverk där du får dra lärdom från andra länder och industrier samtidigt som du bidrar med din erfarenhet från svenska förhållanden.

Allt arbete är ideellt!

Svenska Bergteknikföreningen har i principen att allt arbete som sker hos oss och tillsammans med våra nära samarbetspartners sker på ideell basis, ingen ersättning utgår. För att ha möjligheten till ett kontinuerligt deltagande bör därför deltagandet förankras i din organisation för att säkerställa att det finns utrymme avseende tid och kostnad.

Working Group (WG) Svensk representant Ställföreträdare
WG 2 – Research Francisco Rios Bayona
WG 3 – Contractual practices in underground construction Thomas Dalmalm
WG 5 – Health and safety in works Mattias Roslin
WG 6 – Maintenance and repair of underground structures Representant saknas
WG 9 – Seismic effects Representant saknas
WG 11 – Immersed and floating tunnels Stein Kleiven
WG 12 – Sprayed concrete use Anders Ansell Erik Nordström
WG 14 – Mechanisation of excavation Robert Sturk
WG 15 – Underground and environment Donald Jonson
WG 17 – Long tunnels at great depth Märit Berglind Eriksson

WG 19 – Conventional tunnelling

Magnus Felldin
WG 20 – Urban problems – underground solutions  Representant saknas
WG 21 – Life cycle asset management Representant saknas
WG 22 – Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson Bo Larsson-Gruber
WG 23 – Design and construction of shafts Jekaterina Jonsson

ITA-AITES kommittéer

Kommittéer inom ITA går närmast att likställa med svenska bergteknikföreningens utskott. Kommittéerna är permanenta och representerar ITA:s kontinuerliga verksamhet.

Deltagande i kommittéerna samordnas inte av svenska Bergteknikföreningen. Vi försöker istället ha en kännedom om vilka från Sverige som deltar aktivt och även svara på frågor om kommittéernas verksamhet för de som är intresserade.

ITA-CUS (Committee on New Technologies), är öppen för alla som representerar organisationer eller institutioner som har ett intresse för undermarksanvändning.

ITA-CET (Committee on Education and Training), även kallad University Network, är öppen för alla organisationer och institutioner som har ett intresse och eller verkar inom undervisning och utbildning inom undermarksbyggande.

ITAtech (Committee on New Technologies), kräver att företaget antingen blir ITA Supporter eller en ITA Prime Sponsor. För att delta behöver ett företaget eller organisation teckna ett särskild medlemskap med kommittén.

ITA-COSUF (Committee on Operational Safety in Underground Facilities), verkar för ett världsomspännande utbyte av information och kunskap inom säkerhet för underjordiska anläggningar i drift. För att delta behöver ett företaget eller organisation teckna ett särskild medlemskap med kommittén.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi