Bergarbetarutbildningar

Bergarbetarutbildningar – ökad kvalité och arbetsmiljö

Svenska Bergteknikföreningen är sedan 1 november 2020 huvudman för utbildningar och certifiering inom bultsättning, injektering och sprutbetong. Utbildningarna för yrkesarbetare har utvecklats av Trafikverket under ett antal år i syfte att öka kunskapen och därmed kvaliteten i utförda arbeten. Genom att Svenska Bergteknikföreningen nu är huvudman är dessa utbildningar nu tillgängliga för alla i bergbranschen.

Utbildning och certifiering inom bultsättning, injektering och sprutbetong

I Svensk Byggtjänsts referensverk AMA Anläggning 20 framgår att personal som arbetar med bultsättning, injektering och sprutbetong ska vara certifierade enligt Svenska Bergteknikföreningen. För att bli certifierad krävs genomförd utbildning, godkänt resultat på anslutande kunskapsprov samt dokumenterad erfarenhet inom det område som avses. För yrkesarbetare är det praktisk erfarenhet som avses och för byggledare eller arbetsledare är det erfarenhet där bultsättnings-, injekterings- eller sprutbetongarbete ingått som en del av arbetet. Svenska Bergteknikföreningen garanterar att de utbildningar som erbjuds av ackrediterade utbildare överensstämmer med våra kvalitetssäkrade utbildningsplaner.

Stoltsera med en certifiering – så enkelt är det!

Vill du bli certifierad behöver du följa de här tre enkla stegen.
1. Boka och genomför en utbildning hos en godkänd utbildare.
2. Genomför och erhåll ett godkänt resultat på Svenska Bergteknikföreningens kunskapsprov.
3. Fyll i och skicka in en ansökan om certifiering till Svenska Bergteknikföreningen. Den ska signeras av någon annan som kan gå i god för att dina uppgifter är korrekta, ansökan kan alltså inte signeras av dig själv. Ett certifikat kostar 1200kr och är giltigt i 5 år.

Kraven för att erhålla ett certifikat framgår av ansökningsblanketten.

För arbetsledare gäller andra krav än för bergarbetare

Kraven är i stort desamma som de som ställs för att bli certifierad yrkesarbetare för bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete, med en skillnad. Yrkesarbetare ska ha minst 2 månaders erfarenhet av praktiskt arbete, ett krav som inte är självklart att uppfylla som arbetsledare eller byggledare. Som arbetsledare krävs istället en längre erfarenhet av bergarbete och därför är kravet att en arbetsledare ska ha två års erfarenhet av arbete där bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete varit en del.

Bergbultning

Bergbultning är en av de mest använda och sprida metoderna för bergförstärkning. Bergbulten används främst för att förankra enskilda block eller löskärnor i fast berg. Fördelarna med bergbultning är att metoden är enkel, relativt billig, robust och erbjuder avsevärda möjligheter för mekanisering. Ur bergmekanisk synpunkt är metoden fördelaktig genom möjligheten till omedelbar förstärkning samtidigt som det går att variera insatsen avseende täthet och längd på bultarna. Metoden används ofta tillsammans med ytförstärkning som till exempel sprutbetong med fiberförstärkning.

Begrepp som används är driftförstärkning (för att säkra fortsatt byggnation) och permanent förstärkning (för att säkra slutlig funktion). I samband med det kompletteras ofta begreppen med selektiv bultning eller systematisk bultning. Selektiv bultning innebär att man placerar bultarna på specifika platser medan en systematisk bultning innebär att man placerar bultarna enligt ett förutbestämt mönster utan hänsyn till faktiska förhållanden.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av bultsättare. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna bultsättare.

 • Delmoment 1 – teori bultar, cementbruk (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 2 – utförandebeskrivningar och arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 3 – praktiska moment (enligt Kursinnehåll)
 • Examination – Kunskapsprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 8 timmar effektiv tid.

Berginjektering

För att minska inläckaget av vatten till tunnlar eller bergrum tätas vanligen bergets sprickor med cementbruk i samband med att bergrummet sprängs ut. Den här metoden kallas berginjektering. Eftersom det är svårt att bedöma bergsprickornas utsträckning och egenskaper och deras koppling till varandra, är det ofta svårt att bedöma hur mycket injekteringsbruk som krävs för att skapa en tillräckligt tät tunnel, samt vilka stoppkriterier som ska användas. Likaså är det ofta svårt att avgöra vilket pumptryck och vilken typ av injekteringsbruk som ger det bästa resultatet. 

I samband med byggnation av anläggningar i berg är det viktigt att minska risken för ras och hindra grundvattnet från att tränga in, både för att skydda markmiljön ovanför och själva anläggningen. Det är här injektering, oftast cementinjektering, används. Genom injektering i bergets spricksystem stängs sprickorna igen vilket gör att vatten hålls ute och framtida ras eller större sprickbildningar förhindras.
Många gånger räcker det med förinjektering, men i vissa fall kan även sprickor och läckage uppstå vid senare tillfällen och man behöver då gå in i efterhand och täta eller stabilisera berget igen för att säkerställa anläggningens hållbarhet.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av injekterare. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna injekterare.

 • Delmoment 1 – grundkurs (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 2 – teori injektering (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 3 – praktiska moment i laboratorium (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 4 – utförandebeskrivning arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
 • Examination – Kunskapsprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 23 timmar effektiv tid.

Sprutning med sprutbetong

Skillnaden mellan sprutbetong och vanlig betong är sättet att tillverka konstruktionen. Vanlig betong gjuts ofta i formar medan sprutbetong appliceras på en fri yta. betongen sprutas genom ett munstycke med hjälp av tryckluft. Två skilda metoder finns idag; torrsprutning och våtsprutning.

Vid torr sprutning tillsätts vattnet i en torr massa precis innan det lämnarmunstycket. Våtsprutningen innebär istället att färdigblandad betong töms i en pump som transportrar den till munstycket. Idag är våtsprutningen den mest använda.

Syftet med sprutbetong som förstärkning på en bergyta är att skydda människor och maskiner från fallande sten och säkerställa framtida användning. Sprutbetongen kompletteras i de flesta fallen med bergbultar som säkrar utfall av större block och samverkar med sprutbetongen.

Tillverkningsprocessen är mycket komplex och varje delmoment kan skapa störningar i efterkommande moment. Det är därför svårt att peka på enskilda moment som orsaktill dålig kvalité hos den färdiga konstruktionen. Den sista delen i appliceringen och möjligheten till analys är kunskap färdighet och kompetens hos den som ansvarar för arbetet.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av sprutbetongoperatörer. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna operatörer.

 • Delmoment 1 – grundkurs (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 2 – teori sprutbetong (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 3 – praktiska moment i laboratorium (enligt Kursinnehåll)
 • Delmoment 4 – utförandebeskrivningar & arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
 • Examination Block 1 – Kunskapsprov
 • Delmoment 5 – Sprutbetongsimulator med godkända övningar (enligt Kursinnehåll)
 • Examination Block 2 – Slutprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare och med utrustning som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på den teoretiska utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 38 timmar effektiv tid.

Utöver det tillkommer utbildning och övning i sprutbetongsimulator. Tiden för att behärska och utföra alla moment kan variera mellan 20–40 timmar beroende på vilka erfarenheter och förkunskaper en operatör har.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi