EFEE

EFEE – European Federation of Explosives Engineers

EFEE är ett internationellt förbund som grundades 1988 och består av cirka 25 medlemsländer, 40 företagsmedlemmar, 150 individuella medlemmar. Sverige är medlem via Svenska Bergteknikföreningen. Vartannat år arrangeras en internationell konferens.

Våra mål som Sveriges representant i EFEE

Vara med och representera Sverige på EFEE:s kommitté och rådsmöten
Vara medarrangör samt bidra med värdefulla föredrag på EFEE:s konferenser
Ge och få information avseende utveckling av god praxis, harmonisering av regler och föreskrifter i Europa för användning av sprängämnen inom den civila sektorn
Ge och få utbildning av personal och arbetskraft då det är av yttersta vikt med tanke på de kvalifikationer och utbildningsprogram som krävs för en sprängarbas

EFEE:s sammanträden

EFEE:s kommittéer träffas i samband med vår- och höstrådsmötena, två gånger per år. Årsmötet, AGM (Annual General Meeting), hålls på våren och det är vid detta sammanträde som det sker omröstningar av styrelsen angående övriga frågor som behandlats inom rådet och kommittéerna.

Möjlighet till deltagande för föreningens medlemmar

Som medlem i Svenska Bergteknikföreningen så finns det möjlighet att delta på EFEE:s rådsmöten, samt att medverka och delta i kommittéer. Det är dock endast en representant som kan delta som Svenska Bergteknikföreningens representant och som har rösträtt.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi