Vår berättelse

En ideell förening för företag

Svenska Bergteknikföreningen är en helt ideell förening för företag och andra organisationer som bedriver verksamhet inom områdena bergbyggande och gruvbrytning i Sverige. Verksamheter kan till exempel vara projektering, byggande eller drift av berganläggningar. Det här inkluderar även gruvor, utbildare och tillverkare av utrustning och maskiner. Vi har inga anslutna aktiebolag eller liknande och alla intäkter används för utveckling och för att finansiera den löpande verksamheten.

En neutral plattform

Våra cirka 110 medlemmar skapar tillsammans en neutral plattform där bergbranschen kan mötas för att hantera gemensamma utmaningar och lära av varandra. En plattform där vi kan ta ansvar för att synliggöra berg- och gruvbranschen tillsammans. Vi är varken en arbetsgivarorganisation eller en arbetstagarorganisation. Vi är en ren branschförening.

Vi är neutrala, därför undviker vi att ta ställning i allmänna frågor och svara på remisser så långt det är möjligt. Vi vill synliggöra och förmedla svenska kunskaper, metoder och erfarenheter mellan våra medlemmar och våra medlemmar och omvärlden.

Vår verksamhet

Bergdagarna

Huvuduppgiften är att en gång om året anordna Bergdagarna, Bergmekanikdagen och Bergteknikdagen. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Där hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling mm. Artiklar från Bergdagarna finns tillgängliga att ta del av för alla utan kostnad. Det gäller såklart också artiklar från Bergsprängningskommitténs årsmöten före 2017 och andra events som vi varit värd för.

Yrkescertifiering för bergarbetare och sprängare

Den tekniska utvecklingen ställer allt större kunskapskrav. Vår verksamhet omfattar att göra fler nyfikna på branschen och vilja lära sig mer eller jobba i den. Vi tycker det är lika viktigt att unga väljer att studera vidare som att de väljer ett praktiskt yrke som till exempel bergarbetare eller bergsprängare. Idag certifierar vi yrkesarbetare inom flera områden.

En neutral plattform för gemensamma utmaningar och möjligheter

En av våra viktiga uppgifter är att alltid finnas tillgängliga att hantera medlemmarnas gemensamma intressen. En neutral plattform där de kan mötas för att diskutera gemensamma utmaningar, en neutral plattform som ingen enskild medlem själv kan ta ansvar för. Ett tydligt exempel på det är föreningen själv som under årens lopp har ändrat sin inriktning för att möta medlemmarnas och omvärlden behov.

Omvärldsbevakning och samarbeten

Vi är representerar Sverige i flera större internationella organisationer. Bland annat ITA – International Tunnelling and underground space Association och EFEE – European Federation of Explosive Engineers. Anställda på medlemsföretag har möjlighet att delta i arbetsgrupper och aktiviteter via oss som svenska representanter.

Eftersom ingen kan gör allt själv har vi utöver vår egna verksamhet ett nära samarbete med andra organisationer med liknande intressen och verksamhet. BeFo – Stiftelsen Bergteknisk forskning som hanterar forskningsprojekt som finansieras av huvudmän och svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi med individuella medlemmar som representerar Sverige i ISRM.

Vår historia

Anledning till att vi finns idag är en vilja att dela kunskap med varandra, hitta lösningar på gemensamma utmaningar genom dialog och samarbete. I mitten på 1900-talet saknades ett forum för kunskapsutbyte för branschen inom bergsprängning. Flera stora företagen startade därför 1946 ett unikt samarbete för att utveckla hårdmetallskär för bergborrning, Hårdmetallkommittén. Samarbetet var framgångsrikt och resulterade i flera nya tekniker och metoder.

Efter en tid insåg man behövde ett forum för kunskapsutbyte för hela bergsprängningsbranschen. Hårdmetallkommittén bytte därför namn till Bergsprängningskommittén. Nu omfattades inte längre bara bergsprängning utan all teknik som behövdes för undermarksbyggande i berg. Svenska Bergteknikföreningen har därför omfattande anor från Bergsprängningskommittén, BK. Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén vid ett diskussionsmöte som ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB 1957.

Ett par år efter namnbytet, 1961, etablerades Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd. Ett råd där en stor del av branschen representerades med syfte att debattforum i viktiga frågor. Så sent som 2014 formaliserades Bergsprängningskommittén och en styrelse valdes. Arbetet med att formalisera Bergsprängningskommittén blev en förutsättning för att sedan byta namn till Svenska Bergteknikföreningen och utveckla verksamheten, utöka samarbeten med fler delar av branschen och inkludera fler medlemmar.

Viktiga händelser och milstolpar som lett till idag

År Det här hände…
2017 Bergsprängningskommittén byter namn till Svenska Bergteknikföreningen.
2014
Bergsprängningskommitténs Styrelse etableras.
1961 Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd etableras.
1957 Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén. Detta diskussionsmöte ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB.
1954
Kommittén gör ett omtag och härifrån räknar vi födelsen av dess fortsatta syfte och målsättning.
1953 Hårdmetallkommittén kontaktades av Carl-Hugo Johansson och Ulf Langefors (Nitro Nobel) med förslaget att bredda verksamheten till ett forum som omfattande alla utmaningar inom bergbrytning, med fokus på borrning och sprängning.
1951 Arbetet inom kommittén avstannade då hårdmetallerna förbättrats avsevärt sedan samarbetet inleddes.
1946 Det första sammanträdet i Hårdmetallkommittén först sammanträde hålls med de dåvarande medlemmarna Stockholm Stads Gatukontor, Vattenfall, Skånska Cementgjuteriet, Boliden och Sydkraft.
1945
Hårdmetallborrar såg ut att komma att ha en utvecklingspotential inom bergbrytningen. Insikten stod klar för dåvarande generaldirektören på Vattenfall, Valdemar Borgquist och hans gode vän bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta. Kontakt togs med Carl-Heinz Fränkel samt Åke Kallin.

Ordförandeposter genom tiderna

Period Namn
2020 – 2026 Per Vedin
2014 – 2020 Robert Sturk
2007 – 2014 Örjan Wolf
1997 – 2007 Roger Holmberg
1980 – 1997 Sven Gunnar Bergdahl
1954 – 1980 Ingvar Janelid

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi