Certifiering hos oss

Vår roll inom utbildning och certifiering

Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten. Den primära målgruppen är yrkesarbetare som på detta sätt får en ökad yrkesstolthet samtidigt som det ger en ökad trygghet för både arbetsgivare och beställare i utförandet. Det här är ett initiativ av branschen för branschen.

Ambitionen uppnås genom att Svenska Bergteknikföreningen är huvudman för utbildningar. Det innebär att vi ansvarar för

  • Ackreditering av utbildningsgivare och godkännande av utbildare
  • Utfärdande av certifikat
  • Att examination sker på ett korrekt sätt
  • Innehåll och kvalitet i utbildningsplanerna för respektive område

Idag är vi huvudman för utbildningar inom bultsättning, injektering och sprutbetong. Läs mer om dessa utbildningar under Bergarbetarutbildningar. Vi är också ensam utfärdare i Sverige av certifikatet sprängkort klass A.

Vi är oberoende, objektiva och utan vinstintresse

Eftersom vi inte bedriver några utbildningar själva så är vi objektiva i våra bedömningar. Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening utan vinstintresse. Det innebär att kostnader för utbildningsverksamheten och certifieringsprocessen hålls på så låg nivå som möjligt för beställare och arbetsgivare.

Vi erbjuder inga egna utbildningar

Vi erbjuder inga utbildningar i egen regi. Det vi gör är att vi säkerställer att utbildningarna är uppdaterade och aktuella samt att ackrediterade utbildningsgivare genomför dessa på rätt sätt. Att de har ett bra utbildningsmaterial och att deras utbildare har erfarenhet och kunskap inom de områden de föreläser inom.

Vi tar ansvar där det efterfrågas eller där det ställs krav

Vi har inte på eget initiativ börjat ställa krav på certifiering eller utbildning. Vi vill inte gå utöver vad som efterfrågas av branschen, beställare eller myndigheter. Finns det en efterfrågan kommer vi att så långt som möjligt att ta ansvar för branschen.

Att ställa krav på bergarbetare som beställare

Om beställaren tillämpar Svensk Byggtjänst referensverk AMA Anläggning 20 (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) så finns kraven på certifiering redan med där. För att kravställa en hög kvalitet i redan pågående kontrakt eller i kontrakt där AMA 20 inte tillämpas kan ni använda texterna nedan.

  • Personal som arbetar med bergförankring ska vara certifierade för bultsättning enligt Svenska Bergteknikföreningen. (CDC.1 Bergförankring med bult, linor och nät, AMA 20)
  • Personal som arbetar med betongsprutning ska vara certifierade för sprutning med sprutbetong enligt Svenska Bergteknikföreningen. (EBF.3, Sprutbetong i tunnel eller bergrum AMA 20)
  • Personal som arbetar med injektering ska vara certifierade för berginjektering enligt Svenska Bergteknikföreningen. (CDD.1 Injektering, AMA 20)

Certifiering för byggledare

Sedan januari 2022 kan byggledare certifieras enligt Svenska Bergteknikföreningens krav. Kraven är i stort desamma som de som ställs för att bli certifierad yrkesarbetare för bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete, med en skillnad. Yrkesarbetare ska ha minst 2 månaders erfarenhet av praktiskt arbete, ett krav som inte är självklart att uppfylla som byggledare. Som byggledare krävs istället en längre erfarenhet av bergarbete och därför är kravet att en byggledare ska ha två års erfarenhet av arbete där bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete varit en del.

Att införa eller ställa nya krav kan vara en utmaning, för att kunna uppfylla kravet måste någon ha kravställt det tidigare och om man kravställer det först finns ingen som uppfyller kravet. För att motverka det här föreslår vi att beställare inledningsvis kravställer att byggledare får en tid på sig att certifiera sig när de har upphandlats för ett uppdrag eller när de har anställts. Alternativt att företag kan se en eller flera av dessa certifieringar som en attraktiv kompetensutveckling för sina anställda och då stå bättre rustade inför kommande uppdrag.

Kravet på certifiering finns idag i AMA Anläggning 20. Där det framgår att personal som arbetar med dessa områden ska vara certifierade. Kravet avsåg primärt yrkesarbetare hos entreprenörer. Men det är ju självklart att andra som arbetar med detta och har en viktig uppgift också är byggledare. Yrkesarbetare och byggledare ska givetvis ha samma bas i gemensam certifiering. Möjligheten att träffas under ett utbildningstillfälle, utöka nätverket och ta del av varandras erfarenheter kommer att skapa bättre dialog och förståelse ute i alla typer av bergentreprenader.

Information om hur uppgifter kan verifieras av beställare eller myndigheter

För att verifiera om en bergarbetare, byggledare eller arbetsledare har ett giltigt certifikat kan en förfrågan skickas till utbildning@svbergteknik.se. I förfrågan behöver du uppge syfte och din roll för att få ta del av informationen. Det är för att säkerställa att du begär ut uppgiften i en roll för att säkerställa att arbetet sker fackmannamässigt.

En skriftlig eller muntlig förfrågan ska formuleras så att den går att besvara med ett Ja eller Nej exempelvis:

”är Per Persson med personnummer 123456-xxxx certifierad inom berginjektering? bultsättning? sprutning med sprutbetong?”

Anledningen till det här tillvägagångsättet beror på GDPR som innebär att vi inte kan lämna ut listor med personuppgifter.

Exempel på hur du som byggledare kan gå tillväga i praktiken
Som byggledare eller i en annan ledande roll hos en beställare kan detta hanteras praktisk på olika sätt. Ett sätt kan vara att ha en dialog med berörd entreprenör. Gäller det ett större antal yrkesarbetare kan du begära ut en lista av entreprenören och ringa till kansliet för att verifiera dessa. På det sättet behöver du inte skicka några personuppgifter. Det är ett enkelt sätt som kan utföras till exempel då nya yrkesarbetare kommer till en arbetsplats.

Återkallelse av certifikat

För att säkerställa att våra certifikat är en kvalitetsstämpel förbehåller vi oss rätten att återkalla dessa om det framkommer att en person inte utför arbeten på ett fackmannamässigt sätt.

Om du bedömer att en person inte uppfyller ställda krav eller att denne inte utför arbeten på ett fackmannamässigt sätt kan du skicka in formuläret återkallelse av certifikat till oss. I anmälan ska det tydligt motiveras varför personen inte anses ha utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt och det ska kunna verifieras. Representanter i föreningen beslutar sedan om certifikatet bör återkallas.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi