Att visa upp branschen i ett utmanande omvärldsläge

Idag står vi inför flera parallella utmaningar där vi alla måste ta ansvar, både som enskilda aktörer och tillsammans. Samtidigt som det råder konflikter i världen måste vi agera samlat med medlemmar, kunder och leverantörer i olika länder. För att navigera och agera på rätt sätt i det här läget krävs att vi som branschförening är riskmedvetna och uppdaterar våra kunskaper inom bland annat säkerhetsskydd.

Behovet uppmärksammades när Svenska Bergteknikföreningen i höstas blev kontaktade av en grupp från Hong Kong som skulle göra en studieresa och ville stanna till i Sverige för att ta del av svenska erfarenheter. Några av de anläggningsägare som blev tillfrågade ifrågasatte lämpligheten och hänvisade till de risker som nuvarande världsläge aktualiserat. Anläggningar som tidigare beskrivits öppet kan idag ha ett säkerhetsvärde och sedan 2019 omfattar säkerhetsskyddslagen även privata aktörer.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte för hållbart byggande

En av Svenska Bergteknikföreningens uppgifter är att förmedla kunskap och kontakter inom områdena berg- gruv- och tunnelteknik, både nationellt och internationellt, i syftet att bidra till hållbart byggande. Att dela kunskaper och erfarenheter gör man enklast när man träffas eller får se något i verkligheten.

Vi förmedlar och utbyter ofta kunskaper genom våra evenemang som är öppna för alla branschaktörer och andra intressenter som beslutsfattare och investerare. Ett exempel är Bergdagarna som anordnas varje år. Ett annat exempel är vårt internationella engagemang där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige i internationella organisationer, en del av det innebär att både delta och stå som värd för evenemang och konferenser som riktar sig till nordiska eller internationella deltagare.

Verksamhetsanalys, utbildning och säkerhetssamtal

Genom att öka medvetenhet och kunskap om omvärldsläget och säkerhetsskydd hos våra medarbetare blir vi bättre på att uppmärksamma risker och vidta rätt åtgärder när så behövs. Många myndigheter har redan anpassat sig och börjat utbilda sin personal men kunskapsförflyttningen tar tid.

 

För att säkerställa om Svenska Bergteknikföreningen bedriver en säkerhetskänslig verksamhet genomför vi nu en analys med hjälp av externa säkerhetskonsulter.

– För oss är det viktigt att göra en analys om vi har en säkerhetskänslig verksamhet eller inte. Att ha det dokumenterat är ett sätt att säkerställa att vi uppfyller lagen.

Parallellt med analysen planerar vi att utbilda de som representerar föreningens verksamhet och även genomföra säkerhetssamtal med dessa. Troligtvis har våra medlemmar, byggföretag och andra branschorganisationer liknande behov av fortbildning och vår ambition är att framledes även ge dem stöd i frågan, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

För att ge en vägledning i säkerhetsskyddsarbetet har SÄPO tagit fram ett vägledningsmaterial inom olika områden. En av vägledningarna beskriver hur besök tas emot och vänder sig till både för myndigheter, företag och föreningar. Här finns enkla tydliga checklistor ”att-tänka-på” både inför ett besök och efter.

Länk: https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/vagledningar-sakerhetsskydd.html

En nationalitet är inte en säkerhetsrisk

Viktigt att komma ihåg är att säkerhetsrisker inte är knutna till en viss nationalitet utan till en individs aktiviteter och avsikter. Om deltagare i olika aktiviteter som studiebesök eller kunskapsutbyte är lämpliga eller inte avgör varje enskild verksamhetsutövare. Det är bara de som vet om deras verksamhet har ett säkerhetsvärde eller om de bedriver en säkerhetskänslig verksamhet. Även om SÄPO:s vägledningar är en bra start bör man ta hjälp av de som har kunskap och kompetens inom området säkerhetsskydd inför en analys.

Vi fortsätter synliggöra svenskt bergbyggande

De värdefulla erfarenheter vi fått den senaste tiden har hjälpt oss att förstå vikten av verksamhetsanalys, utbildning och andras förutsättningar i en ny omvärld. Det är kunskap och erfarenheter vi har med oss fortsättningsvis när vi utbyter kunskap och erfarenheter mellan medlemmar och motsvarande organisationer i andra länder.