Upphandling

Upphandling av Bergentreprenader

Vi har samlat statistik gällande tilldelning för större bergarbeten i Sverige. Listan är inte på något sätt komplett. Listan kompletteras löpande med ambitionen att publicera en ny version en gång per år. Den omfattar mestadels tunnlar och bergrum men även andra typer av bergkonstruktioner kan förekomma.

Anbudssummor som anges i dokumentet är innan eventuellt avdrag för kvalitet och alla anbudssummor är angivna i miljoner kr.
Rangordningen 1-10 anger rangordning efter utvärdering på pris, kvalitet eller både och, efter en eventuell överprövning. Om rutorna är tomma har utvärdering skett på annat än pris.

Upphandling Bergentreprenader pdf

Om offentliga upphandlingar

Offentlighetsprincipen gäller för alla offentliga upphandlingar. De största bergentreprenaderna som omfattar tunnlar, bergrum eller andra bergkonstruktioner upphandlas i många fall av offentliga beställare.

Efter att en entreprenör har lämnat ett anbud på ett arbete som en offentlig beställare efterfrågar sker en anbudsutvärdering. Utvärderingen kan ske enbart på pris, på kvalitet eller båda delar. Efter utvärderingen sker en tilldelning av arbetet. När tilldelningen blir anbuden som lämnats in en allmän handling och vem som helst kan ta del av dessa.

Efter tilldelning läggs en avtalsspärr på tio dagar. Under den här tiden har leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av tilldelningsbeslutet hos förvaltningsrätten.

Har du tilldelningsbeslut som inte finns med i statistiken? Skicka det till oss så kompletterar vi sammanställningen vid kommande uppdatering.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi