Utan vatten kan inget liv existera, ingen verksamhet bedrivas. Vatten är viktigare än olja och guld – det är vårt viktigaste livsmedel. Bergdagarna tidigare Bergsprängningskommitténs årsmöte har bidragit med både visioner och idéer för branschen. En av de som åter igen poppar upp i media i nutid är en förbindelse mellan Sverige och Finland på bro. Men varför inte en damm? I artikeln ”Sverige inför 2000-talet” förde Ulf Langefors och Alf Johansson en diskussion om en sådan förbindelse.

Kvarkendammen –  ett sötvattenmagasin och mycket mer

En sex mil lång vall anläggs mellan Umeå och Vasa. Bottenviken med sitt rika vattenflöde blir en färskvattendamm drygt sex gånger större än Vänern. Vattnet exporteras i pipelines, i tankfartyg eller bogseras i jättesäckar till länder och regioner med svår vattenbrist. Sjöfarten till Skellefteå, Luleå, Kemi, Uleåborg m.fl. fortgår via slussar. Laxen vandrar i laxtrappor. Dammen används för biltrafik och järnväg. Naturgasledning byggs in och pumpkraftverk och vindkraftverk anläggs i anslutning.

Läs hela artikeln här!

I artikeln framgår bland annat det här

En damm

Landhöjningen kring Bottenviken vid Kvarken gör att Bottenviken i framtiden blir en insjö med sötvatten forsande ut i Bottenhavet vid tröskelns djupaste ställe. En damm vid Kvarken innebär således endast ett föregripande av naturens egen omvandling av Bottenviken.

En damm vid Kvarken skapar en avsaltningsanläggning helt i samklang med naturen och utan de negativa effekter som sådana skapar t.ex i Medelhavsområdet med miljöförstörande koncentrerad urlakningslösning som dumpas längs kusterna.

Färskvattenexport i global skala från Bottenviken innebär att en ny basråvara tas tillvara. Exportintäkterna för Sverige och Finland kan på lång sikt bli jämförbara med motsvarande från olja- och gasproducerande länder. Färskvattentillgången är – mänskligt att döma – oändlig medan olja och gas tar slut!

Vindkraftverk

Dammen erbjuder utmärkt placering för vindkraftverk. Vinden är starkare och jämnare til havs än på land. Inga bebyggda områden störs. På en sträcka av 10 mil kan ca 800 medelstora vind – kraftverk placeras. FOA anser att gruppbygande av vindkraftverk bör stödjas. Svensk-finsk forskning och utveckling på vindkraftsområdet skulle främjas.

Naturgas

Den av Finland önskade naturgasledningen från Norge skulle med fördel kunna läggas längs dammen. Ett sådant arrangemang skulle reducera både anläggnings- och underhållskostnader jämfört med gasledning på Östersjöns botten.
Grenledning från Umeå till Gävle och Stockholm skulle kunna byggas. Naturgaslager i anslutning till dammen skulle kunna
anläggas. I anslutning därtill kan läggas metanolfabrik, ett sätt att minska diesel- och bensindrift.

Järnväg

Längs dammen bör läggas järnväg, här kallad Kvarkenbanan. Den skulle skapa en ny landförbindelse mellan Skandinavien via Finland samt vidare t o fr Murmanskområdet och övriga Ryssland, en tvärförbindelse till Atlantkusten vid Trondheim. Kvarkenbanan skulle starkt bidra till förbättrade kommunikationer inom Fyrlandskalotten med sina stora avstånd och viktiga råvaror. Kvarkenbanan förstärker det ekonomiska underlaget för Botniabanan och Norrbotnibanan.

Landsväg

Landsväg längs dammen blir av stor lokal betydelse för regionen och skulle ge stimulans åt näringsliv och sysselsättning. Landsvägsförbindelse underlättar underhåll av järnväg, vindkraftverk, gasledning, slussar osv. Landsväg kan förränta sig genen avgiftsuttag för såväl yrkestrafik som turism. Erfarenheter från bl.a Afsluitsdijk och ölandsbron visar att ett ökat turistintresse uppstår efter bygg- nationer som dessa. Hotell och kommunikationer får ett turistuppsving. Lönsamt ekonomiskt utfall av sådant turistintresse bör inte underskattas.

Bedömd miljöpåverkan 1996

Omvandlingen av Bottenviken från havsvik med bräckt vatten till sötvatteninsjö skulle endast beröra ett mycket begränsat antal växt- och djurarter, som dessutom redan tycks ha anpassat sig till en sötvattensliknande tillvaro. Man antar att nya arter kan uppträda. Inom vissa kretsar anser man dessutom att denna brackvattenmiljö är ett ungt och artfattigt innanhav och ett
onaturligt inslag i havsmiljön, såväl som i sötvattenmiljön, dessutom ett instabilt system som varit utsatt för många förändringar genom tiderna och kommer även i framtiden att utsättas för förändrade miljöbetingelser. Andra anser att detta ekosystem är ett unikt och känsligt inslag i vår natur och bör skyddas mot exploatering. Dessa betydelsefulla frågeställningar skall belysas vetenskapligt.


KVARKENDAMMEN kan bli ett värdefullt tillskott, både miljömässigt, solidariskt, nationalekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt konstaterar författarna.

Allting börjar med en idé, varför inte testa den på Bergdagarna eller ta del av andras ideér.