Byggledare certifieras av Svenska Bergteknikföreningen! Vi rivstartar 2022 med nyheten att byggledare kan certifieras enligt Svenska Bergteknikföreningens krav.

Kraven kommer i stort att vara desamma som de som ställs för att bli certifierad yrkesarbetare för bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete, med en skillnad. Yrkesarbetare ska man ha minst 2 månaders erfarenhet av praktiskt arbete, ett krav som inte är självklart att uppfylla som byggledare. Som byggledare krävs istället en längre erfarenhet av bergarbete och därför är kravet att en byggledare ska ha två års erfarenhet av arbete där bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete varit en del.

Att införa eller ställa nya krav kan vara en utmaning, för att kunna uppfylla kravet måste någon ha kravställt det tidigare och om man kravställer det först finns ingen som uppfyller kravet. För att motverka det här föreslår vi att beställare inledningsvis kravställer att byggledare får en tid på sig att certifiera sig när de har upphandlats för ett uppdrag eller när de har anställts. Alternativt att företag kan se en eller flera av dessa certifieringar som en attraktiv kompetensutveckling för sina anställda och då stå bättre rustade inför kommande uppdrag.

Kravet på certifiering finns idag i AMA Anläggning 20. Där det framgår att personal som arbetar med dessa områden ska vara certifierade. Kravet avsåg primärt yrkesarbetare hos entreprenörer. Men det är ju självklart att andra som arbetar med detta och har en viktig uppgift också är byggledare. Yrkesarbetare och byggledare ska givetvis ha samma bas i gemensam certifiering. Möjligheten att träffas under ett utbildningstillfälle, utöka nätverket och ta del av varandras erfarenheter kommer att skapa bättre dialog och förståelse ute i alla typer av bergentreprenader.

Läs mer om yrkescertifiering och bergarbetarutbildningar!