Berginjektering

Berginjektering

För att minska inläckaget av vatten till tunnlar eller bergrum tätas vanligen bergets sprickor med cementbruk i samband med att bergrummet sprängs ut. Den här metoden kallas berginjektering. Eftersom det är svårt att bedöma bergsprickornas utsträckning och egenskaper och deras koppling till varandra, är det ofta svårt att bedöma hur mycket injekteringsbruk som krävs för att skapa en tillräckligt tät tunnel, samt vilka stoppkriterier som ska användas. Likaså är det ofta svårt att avgöra vilket pumptryck och vilken typ av injekteringsbruk som ger det bästa resultatet. 

I samband med byggnation av anläggningar i berg är det viktigt att minska risken för ras och hindra grundvattnet från att tränga in, både för att skydda markmiljön ovanför och själva anläggningen. Det är här injektering, oftast cementinjektering, används. Genom injektering i bergets spricksystem stängs sprickorna igen vilket gör att vatten hålls ute och framtida ras eller större sprickbildningar förhindras.
Många gånger räcker det med förinjektering, men i vissa fall kan även sprickor och läckage uppstå vid senare tillfällen och man behöver då gå in i efterhand och täta eller stabilisera berget igen för att säkerställa anläggningens hållbarhet.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för att kunna leda till en certifiering av injekterare. Utbildningen vänder sig till såväl oerfarna som erfarna injekterare.

  • Delmoment 1 – grundkurs (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 2 – teori injektering (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 3 – praktiska moment i laboratorium (enligt Kursinnehåll)
  • Delmoment 4 – utförandebeskrivning arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)
  • Examination – Kunskapsprov

Utbildare och utbildningens omfattning

Utbildningen ges av utbildare som ackrediterats av Svenska Bergteknikföreningen. Längden på utbildningen framgår av utbildningsplanen och är cirka 23 timmar effektiv tid.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi