Sprängarbetsledare

Sprängarbetsledare

Sprängarbetsledare är ett vedertaget begrepp i branschen. Det är så pass vedertaget att det till och med tillämpas av Polisen som en del av tillståndsgivningen. Trots det finns det inte definierat vad en sprängarbetsledare faktiskt är eller vilken utbildning som krävs.

För att tydliggöra det finns ett behov av att formalisera utbildningen för sprängarbetsledare då begreppet används av myndigheter och av branschen. Bedömningen är att det system som byggts upp för kravställande på utbildare och utbildningars innehåll fungerar bra. Det skulle även vara möjligt att tillämpa för sprängarbetsledare.

Så hänger det ihop

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sprängning FAP 523-1 (RPSFS 2012:6)
Här finns ett stycke om krav på utbildning. där anges
Vad gäller krav på utbildning och erfarenhet avseende sprängarbetsledare, sprängarbas m.fl. finns information på ansökningsformuläret och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1)
Här används inte begreppet alls och inte heller i de allmänna råden till föreskriften.

Polisens ansökningsformulär
I Polisens egna ansökningsformulär (PM 523.2 Ver. 2023-02-21/7) finns en ledning om vad en sprängarbetsledare bör ha för kunskaper, färdigheter och kompetenser. Där anges under punkt 5.

5. Sprängarbetsledare
En sprängarbetsledare med ansvar för fortlöpande ledning och tillsynav ett sprängarbete bör ha en sådan utbildning och praktik i sprängteknik och planering av arbetet att detta kan genomföras med beaktande av vad som krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt till trafiken. En praktik och sakutbildning motsvarande vad som tidigare gällt för ansvarig arbetsledare för sprängarbete bör kunna godtas.

En sprängarbetsledare bör ha minst två års praktik som arbetsledare för sprängarbete eller som sprängarbas. Praktiken bör omfatta deltagande i planläggning av sprängarbete samt organisering av sprängproblemens praktiska lösning. Följande veckokurser bör ha genomgåtts med godkända resultat nämligen grundkurs i sprängteknik, kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten alternativt kurs i sprängteknik för underjordsarbeten och kurs i sprängteknik för ansvarig arbetsledare/sprängarbetsledare.

Har mer än 10 år förflutit efter genomgången utbildning bör arbetsledaren ha uppdaterat sina kunskaper med t.ex. påbyggnadskurs eller repetitionskurs för ansvarig arbetsledare/ sprängarbetsledare, kurs för förnyelse av sprängkort eller motsvarande.

Vid sprängning av mindre komplicerat slag t.ex. av sten på åker, av sten vid krossanläggning, för gravgrävning på kyrkogård, för seismisk mätning och liknande där risken för skador på omgivningen är ringa bör även den som saknar ovanstående utbildning kunna godtas. Har personen vana vid och erfarenhet av ifrågavarande typ av sprängning samt utbildning motsvarande vad som anges för sprängarbas bör han i regel kunna godkännas även som sprängarbetsledare. Vad som sagts om sprängarbetsledare gäller även ersättare för en sådan.

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi