Årsmöte

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet har varje medlem EN röst och representeras av en fysisk person. Formalia för årsmötet framgår tydligt av föreningens stadgar.

Svenska bergteknikföreningen är en ideell förening för företag och organisationer som medlemmar. Föreningen är helt ideell och har inga anslutna aktiebolag eller likande strukturer. Föreningen har tidigare varit men är inte idag registrerad som arbetsgivare.

Årsmötet hålls under april månad. Om en ni önskar få ett visst ärende behandlat på årsmötet ska det anmälas skriftligt senast den 31 januari det år som årsmötet hålls till styrelsen. En kallelse skickas ut till medlemmarnas kontaktpersoner senast fjorton dagar före utsatt datum för årsmötet.

Agenda för ordinarie årsmöte

1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande till årsmötet
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
8. Fastställande av röstlängd
9. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden
17. Årsmötet avslutas

Bergdagarna

Certifiering

Yngre medlemmar

Internationellt

Svenska föreningen för bergmekanik- och ingenjörsgeologi