Den vanligaste typen av tunnlar som vi möter i vardagen är vägtunnlar eller spårtunnlar. Med spårtunnlar menar vi tunnlar för järnväg, tunnelbana eller spårväg. Men det finns också många andra typer av tunnlar för att få allt i samhället att fungera. Avloppstunnlar, kraftverkstunnlar, gång- och cykeltunnlar och många fler.

 Vi har samlat de 10 längsta väg- och järnvägstunnlarna i Sverige HÄR!

 En definition på tunnel är…

 …Anläggning i form av underjordisk förbindelseled som mynnar i dagen i båda ändar (Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012). Ibland används begreppet tunnel även för ort och stoll som vanligtvis finns i gruvor. En ort är en förbindelseled som INTE mynnar i dagen i någon ända utan i en annan tunnel och stoll en förbindelseled som mynnar i dagen i en ända, t.ex. ingången till en gruva.